info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Νέα // ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αφορά στην μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτων από τους ιδιοκτήτες τους στο Ελληνικό Δημόσιο χάριν διενέργειας έργων κοινής ωφέλειας και δημοσίου συμφέροντος. Διέπεται από το Ν.2882/01 και κηρύσσεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, στην οποίο βρίσκεται το απαλλοτριωτέο ακίνητο έπειτα από εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού και αφού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας δεν υπάγονται οι περιπτώσεις όπου οι κηρύξεις αφορούν α) έργα Εθνικού οδικού Διευρωπαϊκού δικτύου και β) έργα τα οποία δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό και η προς απαλλοτρίωση επιφάνεια είναι μεγαλύτερη των 100 στρεμμάτων. Σ’αυτές τις περιπτώσεις η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Οικονομίας και του αρμοδίου υπουργείου για το εκάστοτε έργο.

Για την έκδοση απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης, απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) Σύνταξη κτηματολογικού διαγράμματος και πίνακα, στα οποία εικονίζεται η απαλλοτριούμενη έκταση, οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτή με τα προσδιοριστικά στοιχεία τους και οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες.
Β) Τήρηση των διαδικασιών για τη χωροθέτηση έργου.
Γ) Η γνώμη της Διεύθυνσης Γεωργίας και της αντίστοιχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τις απαλλοτριώσεις που αφορούν αγροτικές εκτάσεις.
Δ) Η γνώμη της Δασικής Υπηρεσίας για τις απαλλοτριώσεις που αφορούν δασικές εκτάσεις.
Ε) Ανακοίνωση της Υπηρεσίας που προτείνει την απαλλοτρίωση σε μία εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ή στην πρωτεύουσα του Νομού και στο Δήμο, από τον οποίο συντάσσεται πρακτικό για την τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση που τοιχοκολλάται αναφέρει τον σκοπό της απαλλοτρίωσης, προσδιορίζει την απαλλοτριωτέα έκταση και καλεί τους ενδιαφερόμενους να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων ακινήτων, για τον σκοπό της απαλλοτρίωσης. Η δημοσίευση της ανακοίνωσης γίνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
ΣΤ) Βεβαίωση διάθεσης απαιτούμενης πίστωσης, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη της απαλλοτρίωσης.

Για να συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση, απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) Σύνταξη των πινάκων παρακατάθεσης της αποζημίωσης. Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται σύμφωνα με τους κτηματολογικούς πίνακες και τις πιθανές διορθώσεις τους και έπειτα από την προσωρινή ή οριστική απόφαση καθορισμού της τιμής μονάδος.
Β) Καταβολή των αποζημιώσεων υπέρ των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Γ) Δημοσίευση της παρακατάθεσης των αποζημιώσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ή απευθείας καταβολή της αποζημίωσης στους δικαστικώς αναγνωρισθέντες δικαιούχους.
Δ) Μεταγραφή της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης στο Υποθηκοφυλακείο.
Ε) Παράδοση του νομέα ή κατόχου του ακινήτου στο φορέα που κήρυξε την απαλλοτρίωση, μέσα σε 10 ημέρες από την πρόσκληση αυτού.
Η αξίωση της αποζημίωσης που προσδιορίστηκε προσωρινά ή οριστικά παραγράφεται μετά από την πάροδο δεκαετίας από την κατάληψη του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε, εκτός αν η παραγραφή διακοπεί με ενέργεια πράξεων του δικαιούχου, όπως δικαστική ή διοικητική αναγνώριση, η είσπραξη μέρους της αποζημίωσης και ο οριστικός προσδιορισμός της.

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ανακαλείται υποχρεωτικά με πράξη της αρχής, η οποία την έχει κηρύξει, ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου που πιθανολογεί εμπράγματο δικαίωμα σε απαλλοτριούμενο ακίνητο, αν μέσα σε 4 έτη από την κήρυξη δεν ασκηθεί αίτηση για δικαστικό ή εξώδικο προσδιορισμό της αποζημίωσης. Αίρεται αυτοδικαίως αν δεν συντελεστεί μέσα σε 18 μήνες από την δημοσίευση της απόφασης προσωρινού ή απευθείας οριστικού δικαστικού καθορισμού της αποζημίωσης. Η αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης αρχή υποχρεούται να εκδώσει μέσα σε τέσσερις μήνες από την λήξη της προθεσμίας των 18 μηνών, βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Απαλλοτρίωση που έχει συντελεσθεί μπορεί να ανακληθεί: α) όταν η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού και εφόσον το αποδέχονται οι βαρυνόμενοι ιδιοκτήτες και β) μκε αίτηση του ιδιοκτήτη που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός έτους από την παρέλευση πενταετίας από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και εφόσον το απαλλοτριωμένο δεν χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό της απαλλοτρίωσης ή δεν έχει εκτελεστεί το 1/3 των απαιτούμενων εργασιών.

Προσδιορισμός της αποζημίωσης των δικαιούχων

Μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, εκτιμάται η αξία του απαλλοτριωμένου ακινήτου και η πιθανή μείωση της αξίας του τμήματος που απομένει. Η εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριωμένου ακινήτου γίνεται από ειδική τριμελή επιτροπή η οποία συστήνεται για τον λόγο αυτό από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Νομού. Όπου ισχύουν αντικειμενικές τιμές των ακινήτων, λαμβάνονται αυτές σαν προτεινόμενες τιμές.

Ο προσωρινός προσδιορισμός των τιμών μονάδος της αποζημίωσης γίνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο του νομού, στην περιφέρεια του οποίου, βρίσκονται τα κινητά που απαλλοτριώνονται., ύστερα από κλήτευση των ιδιοκτητών ενώ ο οριστικός προσδιορισμός γίνεται από το αρμόδιο Μονομελές Εφετείο. Σε περίπτωση που η απόφαση του Εφετείου εκδίδεται μετά τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η τυχόν επιπλέον αποζημίωση καταβάλλεται ή παρακατίθεται εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ή το αργότερο μέσα σ’ένα έτος από την έκδοση της απόφασης.

Κατά της απόφασης του Εφετείου με την οποία προσδιορίζεται οριστικά το ποσό της αποζημίωσης, επιτρέπεται αναίρεση μέχρι 1 έτος από τη δημοσίευσή της.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr